PROCESNÍ METROLOGIE

Nabízíme vám:

Něco málo teorie

Co je to Metrologie?

  • ​​​​Jedná se de facto o "nauku o míře" o "nauku o měření"
  • Metrologie je tedy vědní a technický obor zabývající se měřením, měřícími jednotkami a metodami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějících měření (pokud mají pro metrologii význam). Do metrologie patří také ustanovení fyzikálních a materiálových konstant.
  • Metrologie se dělí na teoretickou, obecnou a aplikovanou.
  • Metrologie zasahuje významným způsobem do všech odvětví výroby, hospodářství, vědy a ochrany životního prostředí...
  • Metrologie se zabývá všemi činnostmi týkající se měření. A právě přesné měření je jednou z nutných podmínek, např. při směně zboží, pro zajištění kvality výroby, ale i jakékoli jiné efektivní činnosti.

Co je to kalibrace měřidel?

Kalibrace je podle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník) činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.​​​​ (zdroj www.cmi.cz)

Co je to ověření a kdo je oprávněn je provést?

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se deklaruje opatřením stanoveného měřidla úřední značkou nebo vydáním ověřovacího listu případně provedením obojího.

Ověření stanoveného měřidla je podle zákona o metrologii oprávněn provést Český metrologický institut a v případě některých druhů stanovených měřidel také/nebo subjekt autorizovaný podle § 16 zákona o metrologii jako "Autorizované metrologické středisko" (zdroj www.cmi.cz)

Jaký je rozdíl mezi kalibrací a ověřením?

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky z velmi příbuzných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastnosti těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem. Obě činnosti jsou formou metrologické návaznosti měřidel. (zdroj www.cmi.cz)

Co je to návaznost měřidel?

Návaznost je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení daného měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality. (zdroj www.cmi.cz)

Co je to nejistota měření?

Nejistota měření je parametr vztahující se k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které je možné přiřadit k měřené veličině. (zdroj www.cmi.cz)

Co je to stanovené měřidlo(a)?

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou ke schvalování typu a k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, pro stanovení poplatků a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, atd.). Seznam stanovených měřidel, specifikaci povinnosti schválení typu a lhůty pro následné ověření stanovených měřidel definuje vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (zdroj www.cmi.cz)